herroepingsrecht

Beste bezoeker, klant

Bixa verkoopt aan zowel particuliere als aan zakelijke klanten.

Wij hebben een zeer beperkte stock dus alle goederen worden op bestelling geïmporteerd en dit heeft een invloed op het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is enkel toepasbaar voor particuliere klanten zijnde de consument en dus niet voor zakelijke klanten.

Samenvatting herroepingsrecht

U heeft als klant zijnde de consument recht op het herroepingsrecht maar dit is uitermate uitzonderlijk en alle kosten verbonden aan het retourneren zullen in rekening gebracht worden aan de klant zijnde de consument, alle leveringskosten van de fabrikant tot de bij de klant zijnde de consument  worden niet vergoed of terug betaald  door Bixa omdat deze goederen worden geïmporteerd op vraag van de klant zijnde de consume

Artikel 1

Producten

De consument die via de website een product heeft besteld, heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits onbeschadigd, ongebruikt, onveranderd en voorzien van originele labels en verpakkingen

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de de consument, of een vooraf door de klant zijnde een consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 2

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt

Artikel 3

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarva

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en bixa b.v

.Artikel 5

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht

 1. Zakelijke opdrachten en transacties
 2. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de consument
 3. producten die voor de consument worden geïmporteerd
 4. producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd
 5. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 6. Producten waarop reeds reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen
 7. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 9. zakgoedproducten