BELANGRIJK! de website/webshop staat momenteel in testmodus. Wij kunnen momenteel geen bestellingen accepteren. Alle getoonde prijzen zijn niet van toepassing.

algemene verkoopsvoorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.
1.1.Bixa: Bixa buitengevelisolatie en chemische bouwproducten, handelend onder de naam Bixa, gevestigd te Maastricht
1.2.product: het product dat door Bixa wordt geleverd
1.3.website: de website waarop de webshop van bixa ter beschikking wordt gesteld.
1.4.dealer: de klant zijnde een bedrijf die als dealer van de producten door bixa is aangesteld.
1.5.Wederpartij: directe klanten, aankopers, eindgebruikers, architecten, aannemers, voorschrijvers, hoofdaannemers, natuurlijke persoon, rechtspersoon,enz… iedereen die met Bixa een overeenkomst aangaat
1.6.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

2.Identiteit van Bixa buitengevelisolatiesystemen

Bixa buitengevelisolatiesystemen, handelend onder de naam bixa
Wim Duisenbergplantsoen 31
3221 SE Maastricht
Limburg, Nederland
+31 ((0)4 37 67 62 02
info@bixa.be
KvK: 63434776
BTW: NL855235159B0

3. algemeen

3.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bixa en de klant.
3.2.Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
3.3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Aanbiedingen en offertes

4.1.Alle aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vorm vrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de klant.
4.2.De door Bixa aan de wederpartij verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Bixa niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
4.3.Bixa kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten
4.5.Bixa is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website
4.6.Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

5. Afbeeldingen en overige gegevens

5.1.Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

6. Account
6.1.Om een bestelling via de website te kunnen plaatsen dient de wederpartij een account aan te maken. Een account kan alleen aangemaakt worden indien de wederpartij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 6.2.De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. Bixa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de wederpartij toegepaste inlogcodes. Bixa kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de wederpartij.

7. Tot standkoming van de overeenkomst
7.1.De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij:
7.1.1.de bestelprocedure via de website heeft doorlopen
Of
7.1.2.Het aanbod van Bixa mondeling, schriftelijk of via e-mail heeft aanvaard
7.2.Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Bixa de wederpartij via de e-mail een bevestiging dat Bixa de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de wederpartij opgenomen.Zolang de wederpartij de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de wederpartij de overeenkomst kosteloos ontbinden.
7.3.De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de wederpartij heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

8. Annulering
8.1.Indien Bixa speciaal in opdracht van de wederpartij producten importeert en de wederpartij de bestelling annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn gelijk aan de aanbetaling die de wederpartij heeft betaald.
8.2.Indien de bestelde producten voor de wederpartij op maat worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat de door de wederpartij gewenste afmetingen afwijken van de gangbare handelsafmetingen of bijvoorbeeld producten die besteld zijn volgens een door de wederpartij gekozen kleur dan kan de bestelling niet geannuleerd worden en is de wederpartij verplicht de producten af te nemen en te betalen.

9. Prijzen en administratiekosten
9.1.De op de website vermelde prijzen voor de producten worden in de winkelwagen en op de check-out pagina exclusief BTW gegeven, de BTW zal op deze pagina’s apart vermeld worden. Op de overige pagina’s zullen de prijzen inclusief BTW vermeld staan.
9.2.Alle prijzen die gehanteerd worden in de calculators zijn exclusief BTW. Hier zal de BTW berekend worden op het einde van de calculator.
9.3.Opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten en administratiekosten.
9.4.bixa heeft het recht administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Of Bixa administratiekosten in rekening brengt en de hoogte daarvan is afhankelijk van de totale waarde van de bestelling exclusief btw. De hoogte van de administratiekosten wordt voordat de wederpartij de bestelling bevestigt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

10. transportkosten
10.1.De hoogte van de transportkosten is afhankelijk van de omvang van de bestelling. De transportkosten worden voordat de wederpartij de bestelling bevestigt duidelijk aan de wederpartij kenbaar gemaakt.

11. Wijziging van de overeenkomst
11.1.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Bixa zal de wederpartij hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.

12. Levering
12.1.Indien uitdrukkelijk franco levering is overeengekomen reizen de producten voor rekening en risico van Bixa. In alle andere gevallen reizen de producten voor rekening en risico van wederpartij.
12.2.Indien bij transport voor risico van Bixa beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de producten kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document worden aangetekend, is Bixa daarvoor niet aansprakelijk.
12.3.De goederen worden geacht door Bixa te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:
a) Bij levering af magazijn, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen
b) Bij franco levering, zodra de goederen ter plaatse zijn geleverd en gelost.
12.4.Bij franco-levering behoeft Bixa de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een
behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen.
12.5.De levering vindt steeds plaats naast het voertuig, waar de wederpartij verplicht is de goederen direct in ontvangst te nemen.

13. leveringstermijn
13.1.Alle door Bixa genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bixa bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
13.2.Indien Bixa de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Bixa contact op met de wederpartij om een nieuwe leveringstermijn overeen te komen, tenzij uitdrukkelijk met de wederpartij een langere leveringstermijn dan 30 dagen is overeengekomen.
13.3.Een vertraging in levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling, noch tot schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

14. Plaatsingsvoorschriften en werfbezoeken
14.1.plaatsingsvoorschriften dienen door wederpartij doorgenomen te worden alvorens de aanvang van de werken
14.2.Elk werfbezoek doorgaans op initiatief van de wederpartij (verwerker, architect, eindgebruiker enz..) is te beschouwen als dienstverlening van Bixa
14.3.Elk werfbezoek van bixa of van een door bixa aangestelde partij, elk bezoekverslag van Bixa of van een door Bixa aangestelde partij is een momentopname naar aanleiding van sporadische werfbezoeken
14.4.Alle informatie en inlichtingen worden ter goeder trouw gegeven maar kunnen niet tegen Bixa gebruikt worden
14.5.Bixa heeft verder geen adviserende functie en werfbezoeken door Bixa haar afgevaardigden brengen haar verantwoordelijkheid niet mee
14.6.Plaatsingsvoorschriften opgenomen in de bestekbeschrijvingen of werfbezoeken door Bixa of van een door Bixa aangestelde partij doen niets af aan de controleplicht en het werfbezoek waartoe de Architect in zijn functie is gehouden
14.7.De wederpartij die de goederen verwerkt dient zich in elk geval te houden aan de regels van goed vakmanschap en is daarvoor de enige verantwoordelijke, en zal in geval van betwisting als enige partij verantwoordelijk worden gesteld.

15. Herroepingsrecht
15.1.consument die via de website een product heeft besteld, heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits onbeschadigd, ongebruikt, onveranderd en voorzien van originele labels en verpakkingen
15.2.De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de de consument, of een vooraf door de klant zijnde een consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
15.3.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
15.4.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 15.3.
15.5.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
15.6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
15.7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
15.8.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
15.9.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
15.10.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en bixa b.v.
15.11. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht
a) Zakelijke opdrachten en transacties
b) Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de consument
c) producten die voor de consument worden geïmporteerd
d) producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd
e) producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
f) Producten waarop reeds reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen
g) Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
h) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

16. Aansprakelijkheid
16.1.Bixa is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Bixa
16.2.Bixa is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
16.3.De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Bixa is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
16.4.Bixa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bixa is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.5.Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materialen e.d. die aan Bixa door of vanwege de wederpartij met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, is Bixa niet verantwoordelijk.
16.7.Bixa is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
16.8.Indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Bixa geleverde, sluit Bixa iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
16.9.Bixa is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade, alles in de meest ruime zin van het woord 16.10. Indien Bixa aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bixa beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bixa gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bixa beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17. betalingen
17.1.Betaling dient te geschieden in euro’s.
17.2.De klant kan de via de website bestelde producten betalen met de aangeboden methodes (creditcard, i deal…)
17.3.betaling geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen.
17.4.Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de wederpartij vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de wederpartij een consument is, dan is de wederpartij de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de wederpartij. Bij de wederpartij zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de wederpartij zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
17.5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen Bixa op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
17.6.Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

18. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
18.1.Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Bixa, totdat alle vorderingen die Bixa op de wederpartij heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
18.2.Zolang de eigendom van de producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag de wederpartij de proc-ducten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de wederpartij enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
18.3.De wederpartijis verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De wederpartijdient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bixa veilig te stellen.
18.4.Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Bixa niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Bixa gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Bixa op volledige schadevergoeding.
18.5. Indien Bixa gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de wederpartij verplicht Bixa toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Bixa zich bevinden.

19. Verplichtingen van de klant

19.1.De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bixa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bixa ter beschikking worden gesteld 19.2.De wederpartij vrijwaart Bixa voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
19.3.Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de wederpartij verantwoordelijk.
19.4.Indien de door of namens de wederpartij opgegeven of bevestigde afmetingen of hoeveelheden op basis waarvan Bixa de door haar te leveren producten met toebehoren heeft geleverd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen of hoeveelheden, dan heeft Bixa recht op betaling door de wederpartij van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de wederpartij Bixa alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

20. Klachten
20.1.De wederpartij beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure
20.2.Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document, wordt geacht de hoeveelheid en de juiste aard van de goederen weer te geven
20.3.Iedere klacht, om geldig te zijn, dient aangetekend en ten laatste binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij Bixa ingediend te worden.
20.4.De wederpartij heeft de plicht de afgeleverde goederen te controleren, onder meer op kleurcodering, technische specificaties alsmede dat de afgeleverde bestelling overeenkomt met het door de wederpartij bestelde materiaal, alvorens de goederen te verwerken.
20.5.Als en voor zover de weder^partij de goederen geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, wordt het geleverde als goedgekeurd beschouwd, behoudens tegenbewijs te leveren door de wederpartij.
20.6.Klachten van verborgen gebreken in de geleverde zaken dienen, gezien hun aard en het doel waarvoor zij worden verwerkt, terstond na ontdekking ervan, echter uiterlijk binnen de 8 dagen nadien schriftelijk aan Bixa te worden gemeld, zodat Bixa in de gelegenheid wordt gesteld de geleverde partij te laten onderzoeken.
20.7.Indien een klacht gegrond is, zal Bixa naar keuze overgaan, hetzij tot gratis levering van vervangende producten, hetzij tot een betaling van een schadevergoeding met inachtneming van het onder artikel 22 bepaalde.
20.8.De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na datum van de door Bixa afgeleverde goederen.

21. Ontbinding en opschorting

21.1.Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de wederpartij, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, heeft Bixa het recht (verdere) uitvoering van alle met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bixa op schadevergoeding.
21.2.Indien de wederpartij een van zijn verplichtingen jegens Bixa niet nakomt of Bixa vreest dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van Bixa adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Bixa het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Bixa op schadevergoeding.
21.3.Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Bixa niet tot enige schadevergoeding gehouden.
21.4.Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Bixa op de wederpartij onmiddellijk en geheel opeisbaar.

22. Overmacht
22.1.Bixa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Bixa liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Bixa oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in – en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines.
22.2.Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Bixa ten gevolge waarvan Bixa haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
22.3.Indien er sprake is van overmacht, dan zal Bixa niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Bixa als de wederpartij gehouden zijn om die te benutten

23. Geheimhouding
23.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

24. Intellectuele eigendomsrechten
24.1.De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Bixa geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
24.2.Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Van den Eijnde Nettenverkoop mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

25. Beveiliging en internet
25.1.Bixa zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de wederpartij via de website ingevoerde gegevens

26. Monsters
26.1.Is aan de wederpartij een monster van het product verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
27.1.Alle met Bixa aangegene overeenkomsten dan wel door haar verleende diensten, uitgevoerde opdrachten, woorden beheerst door het Nederlandse recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
27.2.Alle geschillen zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter wiens rechtsgebied de vestegingsplaats van Bixa is.
27.3.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Wij gebruiken cookies om het surfen voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten